Rasateam.com

Search Engine OptimizationLoading...
August, 14 2016 02:52:42 AM
Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%

0%

Title Tag

رسا - رسا | مشاوره مدیریت
Length: 29 character(s)
The title tag is an HTML title element critical to both SEO and user experience that is used to briefly and accurately describes the topic and theme of an online document. The title tag is displayed in two key places: Internet Browser - Title Tags display in the top bar of internet browsers.

Meta Description

No Description
Length: 0 character(s)
Meta descriptions are HTML attributes that provide concise explanations of the contents of web pages. Meta descriptions are commonly used on search engine result pages (SERPs) to display preview snippets for a given page.

Meta Keywords

No Keywords

Meta Keywords are a specific type of meta tag that appear in the HTML code of a Web page and help tell search engines what the topic of the page is.

Headings

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
1 15 7 1 0 0
<H1> هم اکنون رسا را ارزیابی کنید </H1>
<H2> منابع انسانی </H2>
<H2> منابع انسانی </H2>
<H2> سیستم آماری و کمی سازی </H2>
<H2> سیستم آماری و کمی سازی </H2>
<H2> فروش و بازاریابی </H2>
<H2> فروش و بازاریابی </H2>
<H2> مشاوره ویژه </H2>
<H2> مشاوره ویژه </H2>
<H2> نظم پیشرو </H2>
<H2> نظم پیشرو </H2>
<H2> فرآیند سازی </H2>
<H2> فرآیند سازی </H2>
<H2> به خانواده ما بپیوندید </H2>
<H2> تیم رسا با هدف ترویج و اصلاح در ساختار و رفتار سازمانی و همچنین به منظور برنامه ریزی استراتژیک مناسب برای سازمانها پایه ریزی شده است. </H2>
<H2> ما را در اینستاگرام دنبال کنید </H2>
<H3> تماس با ما </H3>
<H3> درباره ما </H3>
<H3> تیم رسا پس از برسی شرایط و پایش اطلاعات با توجه به اهداف توافق شده، پیشرفت و بهبود در کسب و کار را به صورت قابل اندازه گیری ارائه میکند. همچنین این تحولات درعملکرد، توسط روشهای ثابت شده بهبود کسب و کار با سرعتی بالا و پایدار انجام میپذیرد. </H3>
<H3> در بسیاری از کسب و کارها فرصتهای بسیار چشمگیری وجود دارند که با اندکی تامل خود را نمایان کرده و با تصمیمات صحیح میتوان به آنها دست یافت، ولی باتوجه به فشار کاری و گاه دیدگاه نامناسب این فرصتها از چشم مدیران و راهبران پنهان میماند. این فرصتها میتوانند هم در جهت رشد و توسعه و هم در جهت عملکرد فرآیند بنگاه باشند. همیشه در چنین شرایطی یک رویکرد موثر وجود دارد که مشاوره بهبود رهبری و کسب و کار ما به شما نشان خواهد داد که این رویکرد دقیقا چه مواردی را شامل میشود. </H3>
<H3> به اشتراک گذاری دانش و یافته هایمان یکی از بخشهای اصلی ماموریت ماست. تیم مشاوره مدیریت رسا به منظور ایجاد بهبود به صورت قابل توجه، سریع و پایدار دانش و یافته های خود را با شما به اشتراک گذاشته و همچنین با ارائه راهکارهای ساده و عملی، اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری صحیح و همچنین بر اساس واقعیت را فراهم می آورد. درنهایت بازتاب این فعالیتها در حاشیه های سود بنگاه نمایان خواهد شد. </H3>
<H3> تصور کنید که نتایج و عملکرد کسب و کارتان بهترین حالت خود را داشته باشد و باور داشته باشید که میتوانید شرایطی را به وجود بیاورید که کسب و کارتان بهتر از بهترین حالت فعلی خود عمل کند و این روند ادامه داشته باشد. درنهایت مشخص کنید این تصور در مقابل هزینه ها، درآمد و سود شما چه ارزشی دارد. </H3>
<H3> مقالات مدیریت </H3>
<H4> تیم رسا با دارا بودن کادری مجرب و دقیق در امر مشاوره مدیریتی جز برترین تیم های این رشته است که با خدمت رسانی سریع و دقیق رضایت مشتریان پیشین خود را جلب کرده است. مهمترین مشخصه مشاوران ما تعهد و حس مسئولیت قوی به مشتریان است؛ تیم رسا تا رسیدن به مقصد نهایی و اتمام کامل پرژوه در کنار شما می ماند. پیشاپیش از اعتماد شما و اینکه این گروه را به عنوان کارگزار خود انتخاب نموده اید کمال تشکر را داریم. </H4>

HTML Header tags, as their name suggests, are used to differentiate the headings and sub-headings of a page from the rest of the content. These tags are also known to webmasters as heading tags or simply header tags. The most important heading tag is the h1 tag and least important is the h6 tag.

Google Preview

رسا - رسا | مشاوره مدیریت

rasateam.com/

No Description


This is the way that Google sees your site and how is showed in search engines.

Alt Attribute

We found 24 images on this web page
False 7 ALT attributes are empty or missing.

http://rasateam.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/img/blank.gif
http://rasateam.com/wp-content/uploads/2016/03/businessman-resources-graphic.black128.png
http://rasateam.com/wp-content/uploads/2016/03/finances-analytics.black128.png
http://rasateam.com/wp-content/uploads/2016/03/increased-revenue.png
http://rasateam.com/wp-content/uploads/2016/03/chil-hand-on-the-hand-of-an-adult.black128.png
http://rasateam.com/wp-content/uploads/2016/03/binders.black128.png
http://rasateam.com/wp-content/uploads/2016/03/three-gears-of-configuration-tools.png

The alt attribute is used in HTML and XHTML documents to specify alternative text (alt text) that is to be rendered when the element to which it is applied cannot be rendered.

Keywords Cloud

 • با14
 • به14
 • را13
 • رسا12
 • در10
 • ما9
 • مشاوره7
 • که7
 • کسب7
 • از6
 • این5
 • خود5
 • شما5
 • مدیریت5
 • کمی4
The Keyword Cloud is a visual representation of keywords used on a website. Keywords having higher density are showed in a higher number.

Keyword Consistency

Keywords Freq Title Desc <H>
با 14 False False True
به 14 False False True
را 13 False False True
رسا 12 True False True
در 10 False False True
ما 9 False False True
مشاوره 7 True False True
که 7 False False True
کسب 7 False False True
از 6 False False True
این 5 False False True
خود 5 False False True
شما 5 False False True
مدیریت 5 True False True
کمی 4 False False True
Keyword density and consistency are notable factors for optimal page SEO. Preferred keywords should have higher keyword density indicating their importance.

Text/HTML Ratio

HTML to Text Ratio is: 4.29%

Text content size 5461 bytes
Total HTML size 127258 bytes
To put it simply, your page is written in HTML code and the content displayed is usually in text. The text/HTML (also referred to as text/code) ratio is the percentage of actual text content found in a web page.

GZIP compression Test

Wow! It's GZIP Enabled.
True Your webpage is compressed from 124 KB to 29 KB (76.4 % size savings)

Gzip is a method of compressing files (making them smaller) for faster network transfers. It is also a file format. Compression allows your web server to provide smaller file sizes which load faster for your website users. Enabling gzip compression is a standard practice.

WWW Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

The WWW Resolve is a redirection command in the servers configuration file to either force "www." before the domain name or remove it. When you navigate to a website such as http://www.example.com, you might type that URL or you might type http://example.com.

IP Canonicalization

No your domain IP 130.185.72.110 does not redirect to rasateam.com

When a search engine index a page of a website than it try to get information as much as it is possible. It includes IP address also of you connection. IP canonicalization saves your website to less the chances of duplicate content.

In-Page Links

Upgrade to premium plan and get all detailed informations!


XML Sitemap

Good, you have XML Sitemap file!
http://rasateam.com/sitemap.xml

A Sitemap is an XML file that lists the URLs for a site. It allows webmasters to include additional information about each URL: when it was last updated, how often it changes, and how important it is in relation to other URLs in the site. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Robots.txt

Good, you have Robots.txt file!
http://rasateam.com/robots.txt

The robots exclusion standard, also known as the robots exclusion protocol or simply robots.txt, is a standard used by websites to communicate with web crawlers and other web robots. The standard specifies how to inform the web robot about which areas of the website should not be processed or scanned.

URL Rewrite

Good, all URLs look clean and friendly

URL rewriting can be one of the best and quickest ways to improve the usability and search friendliness of your site.

Underscores in the URLs

Great, you are not using underscores (these_are_underscores) in your URLs

Search engines treat dashes and underscores differently from one another. Google has clearly stated that when it comes to URL structure, using hyphens rather than underscores makes it much easier for them to identify what the page is about.

Embedded Objects

Perfect, no embedded objects has been detected on this page

In general, an embedded object is a separate file not created in the program that is placed into the program. For example, when using a word processor program, you paste a movie clip into the word processor document; this would be considered an embedded object.

Iframe

Perfect, no Iframe content has been detected on this page

An IFrame (Inline Frame) is an HTML document embedded inside another HTML document on a website. The IFrame HTML element is often used to insert content from another source, such as an advertisement, into a Web page.

Domain Registration

Exactly how many years and months

Domain Age: 1 Year, 212 Days

Created Date: 15th-Jan-2015

Updated Date: 19th-Dec-2015

Expiry Date: 15th-Jan-2017

Domain registration is the process of registering a domain name, which identifies one or more IP addresses with a name that is easier to remember and use in URLs to identify particular Web pages. The person or business that registers domain name is called the domain name registrant.

WHOIS Data

Upgrade to premium plan and get all detailed informations!


Mobile Friendliness

Upgrade to premium plan and get all detailed informations!


Mobile View

Upgrade to premium plan and get all detailed informations!


Mobile Compatibility

Perfect, no embedded objects detected.

A mobile-friendly website is one that displays correctly on hand-held devices such as smartphones, iPhones, iPads, and tablets. It also has these features: Loads fast , bloated sites cost more money to access. Easy to read , mobile phone screens are 1/5th the size of desktop computers.

URL

http://rasateam.com
Length: 8 characters

A URL is a URI. A URL is one type of Uniform Resource Identifier (URI); the generic term for all types of names and addresses that refer to objects on the World Wide Web. The term Web addressis a synonym for a URL that uses the HTTP or HTTPS protocol.

Favicon

FavIcon Great, your website has a favicon.

Favicon is an icon associated with a particular website, typically displayed in the address bar of a browser accessing the site or next to the site name in a users list of bookmarks.

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

The 404 or Not Found error message is a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) standard response code, in computer network communications, to indicate that the client was able to communicate with a given server, but the server could not find what was requested.!

Page Size

124 KB (World Wide Web average is 320 Kb)

(World Wide Web average is 320 Kb)

Load Time

1.43 second(s)

Page speed is often confused with site speed, which is actually the page speed for a sample of page views on a site. Page speed can be described in either page load time (the time it takes to fully display the content on a specific page) or time to first byte (how long it takes for your browser to receive the first byte of information from the web server).

Language

Good, you have declared your language
Declared Language: FA-IR

Always use a language attribute on the html tag to declare the default language of the text in the page. When the page contains content in another language, add a language attribute to an element surrounding that content.

Domain Availability

Domains (TLD) Status
rasateam.net Available
rasateam.org Available
rasateam.biz Available
rasateam.io Available
rasateam.info Available

Available domains suggestions,expired and expiring domain name.

Typo Availability

Domains (TLD) Status
easateam.com Available
dasateam.com Already Registered
fasateam.com Available
gasateam.com Already Registered
tasateam.com Available

To use this tool, enter a domain in the typo generator to get a list of common domain name typos and misspellings for the domain entered.

Email Privacy

Email address has been found in plain text!

Email privacy is the broad topic dealing with issues of unauthorized access and inspection of electronic mail. This unauthorized access can happen while an email is in transit, as well as when it is writen in plain text on a webpage.

Safe Browsing

The website is not blacklisted and looks safe to use.

Safe Browsing is a Google service that lets client applications check URLs against Googles constantly updated lists of unsafe web resources. Examples of unsafe web resources are social engineering sites (phishing and deceptive sites) and sites that host malware or unwanted software.

Server IP

Server IP Server Location Service Provider
130.185.72.110 Iran, Islamic Republic of Pars Parva System Co. LTD

An Internet Protocol address (IP address) is a numerical label assigned to each device (e.g., computer, printer) participating in a computer network that uses the Internet Protocol for communication. An IP address serves two principal functions: host or network interface identification and location addressing.

Speed Tips

Tips for authoring fast-loading HTML pages:

False Too bad, your website has too many CSS files.

False Too bad, your website has too many JavaScript files.

True Perfect, your website doesn't use nested tables.

False Too bad, your website is using inline styles.

Page speed is often confused with site speed, which is actually the page speed for a sample of page views on a site. Page speed can be described in either page load time (the time it takes to fully display the content on a specific page) or time to first byte (how long it takes for your browser to receive the first byte of information from the web server).

Analytics

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

However, Web analytics is not just a process for measuring web traffic but can be used as a tool for business and market research, and to assess and improve the effectiveness of a website. Web analytics applications can also help companies measure the results of traditional print or broadcast advertising campaigns.

W3C Validity

W3C not validated

The Markup Validation Service is a validator by the World Wide Web Consortium (W3C) that allows Internet users to check HTML and XHTML documents for well-formed markup. Markup validation is an important step towards ensuring the technical quality of web pages.

Doc Type

Your Web Page doctype is HTML 5

A document type declaration, or DOCTYPE, is an instruction that associates a particular SGML or XML document (for example, a webpage) with a document type definition (DTD) (for example, the formal definition of a particular version of HTML1.0 - HTML 4.0).

Encoding

Great, language/character encoding is specified: UTF-8

UTF-8 is a compromise character encoding that can be as compact as ASCII (if the file is just plain English text) but can also contain any unicode characters (with some increase in file size). UTF stands for Unicode Transformation Format. The 8 means it uses 8-bit blocks to represent a character.

Indexed Pages

Indexed pages in search engines

0 Page(s)

Google servers are constantly visiting pages on the Internet (crawling) and reading their contents. Based on the contents Google builds an internal index, which is basically a data structure mapping from keywords to pages containing them (very simplified). Also when the crawler discovers hyperlinks, it will follow them and repeat the process on linked pages. This process happens all the time on thousands of servers.

Backlinks Counter

Upgrade to premium plan and get all detailed informations!


Social Data

Your social media status

Social data refers to data individuals create that is knowingly and voluntarily shared by them. Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible, but advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.

Estimated Worth

$684 USD

Estimated worth is the amount by which assets exceed liabilities. Estimated worth is a concept applicable to individuals and businesses as a key measure of how much an entity is worth.

Traffic Rank

3110522nd most visited website in the World.

Alexas Traffic Ranks are based on the traffic data provided by users in Alexas global data panel over a rolling 3 month period. Traffic Ranks are updated daily. A sites ranking is based on a combined measure of Unique Visitors and Pageviews.

Visitors Localization

Upgrade to premium plan and get all detailed informations! 

Try New Site